Významné dny

29. 11. 2010

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981.

 

Mezinárodní den osob se zdravotním postiženímRok 1981 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem zdravotně postižených osob, jeho nejvýznamnějším výsledkem bylo přijetí Světového akčního programu na podporu osob se zdravotním postižením (World Programme of Action concerning Disabled Persons) v roce 1982; období od roku 1983 do roku 1992 bylo prohlášeno za Dekádu OSN věnovanou otázkám zdravotně postižených osob, čímž byl určen časový rámec, během něhož by vlády měly zavést a uplatnit aktivity doporučované Světovým akčním programem.

Ústředním tématem Světového akčního programu na podporu osob se zdravotním postižením je „zrovnoprávnění příležitostí“, které je definováno jako právo osob se zdravotním postižením na plnohodnotnou účast na všech aspektech života společnosti, právo na rovnoprávné postavení a životní podmínky a právo na rovný podíl na zlepšení životních podmínek plynoucí ze společensko-ekonomického rozvoje.

Mezinárodní den osob se zdravotním postiženímOpatření Světového akčního plánu se zaměřují zejména na prevenci zdravotního postižení, rehabilitaci a vyrovnávání příležitostí. Opatření prevence vzniku zdravotního postižením zahrnují např. lepší výživu, zlepšení zdravotních služeb (především prenatální a postnatální péče), vzdělávání a školení za účelem snížení počtu nehod či včasnou detekci a diagnostiku možných symptomů zdravotního postižení, která je považována za nejvýznamnější opatření předcházení vzniku zdravotního postižení. Je dokázáno, že programy zaměřující se na prevenci zdravotního postižení nebo na jeho eliminaci jsou v dlouhodobém pohledu méně finančně náročné než následná péče o zdravotně postižené občany.

Co se týče oblasti rehabilitace osob se zdravotním postižením zvláštní úlohu hraje zejména kvalitní zdravotní péče, rehabilitační služby, sociální, psychologické aj. poradenství. Rehabilitace by se měla konat přednostně v přirozeném prostředí postižených osob, za podpory komunitně založených sociálních služeb na neformálním základě a specializovaných institucí za účelem co největší integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

Mezinárodní den osob se zdravotním postiženímV rámci vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je kladen zvláštní důraz na jejich kvalitní vzdělávání, a to přednostně v běžném školském systému tak, aby se následně tyto osoby mohly uplatnit na otevřeném pracovním trhu.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. Tento den poskytuje zúčastněných stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby se zdravotním postižením představují pro společnost.

Mezinárodní den osob se zdravotním postiženímU příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by každoročně měl sloužit též k osvětě a zvyšování povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení, k připomenutí překážek a omezení, kterým lidé se zdravotním postižením při uplatňování svých práv i přes přijetí řady mezinárodních dokumentů stále musí čelit a v neposlední řadě by měl každoročně představovat jakýsi impulz ke změně a zlepšení práv osob se zdravotním postižením a jejich možnosti plnohodnotně se zapojit do všech oblastí života společnosti.

Organizace spojených národůKaždý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného Organizací spojených národů „Rozvojové cíle tisíciletí“. Rozvojové cíle tisíciletí nemohou být v žádném případě dosaženy bez zahrnutí osob se zdravotním postižením, tyto osoby, jejich potřeby a zájmy nejsou v kontrolních mechanismech rozvojových cílů náležitě zastoupeny.

Ačkoliv byla mezinárodním společenstvím v minulosti přijata celá řada závazků souvisejících s právy osob se zdravotním postižením a jejich zahrnutí do všech aspektů rozvoje společnosti, rozdíl mezi zamýšlenými záměry a skutečnou praxí přetrvává. S ohledem na tuto skutečnost bylo zvoleno i téma letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které zní: „Dostát slibu: zahrnout otázku zdravotního postižení do Rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících letech". Zvolené téma má podpořit proces plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech oblastí života společnosti a zajistit důsledné a efektivní naplnění Rozvojových cílů tisíciletí.

Mezinárodní den osob se zdravotním postiženímVládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá letos již 17. slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, a to ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 18 hod. v Lichtenštejnském paláci v Praze na Kampě. Tradičně je tento večer spojován s vyhlašováním výsledků soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: v tiskové, televizní a v rozhlasové, těm publicistickým pracím, které nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Při jejich posuzování je zejména hodnoceno, jak může přihlášené dílo oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s daným tématem a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením.

e-mailemFacebook   twitter