Konference

5. 9. 2009

Draze zaplacená svoboda

Na začátku září si připomínáme smutné výročí začátku doposud největšího konfliktu lidské historie, začátku druhé světové války.

 

Tank II.světová válkaTento globální konflikt, který nesmazatelně poznamenal osudy milionů lidí a zásadně ovlivnil další vývoj celého světa, vypukl 1. září 1939, kdy Německo zahájilo útok na sousední Polsko. Velká Británie a Francie se postavily na stranu napadeného a tím byly v zásadě vytyčeny dvě základní uskupení, které pak spolu soupeřily následujících šest let. Na straně Německa vystoupila dále ještě Itálie a Japonsko, na straně tzv. Spojenců se pak po porážce Francie významně angažovali od r. 1941 Sovětský svaz a Spojené státy americké.

Válka definitivně skončila nikoliv v květnu 1945 kapitulací Německa, jak si mnozí Evropané myslí, ale až v září 1945 kapitulací Japonska. V určitém smyslu tak vlastně slavíme v poněkud netradičním pohledu též konec druhé světové války, byť se nejedná o výročí kulaté.

Druhá světová válka ovlivnila významným způsobem také vývoj v tehdejším Československu. Byť to může znít poněkud paradoxně, její vypuknutí přineslo mnohým československým občanům naději. Naději na to, že se stav nastolený Mnichovskou dohodou a okupací zbytku země 15. března 1939 možná konečně změní. Řada z nich se rozhodla podpořit boj Spojenců a odcházela do zahraničí, aby tam vstupovala do vojenských jednotek, nebo se zapojila do odboje přímo na domácí půdě. Obojí s sebou přinášelo nemalá rizika. Celé toto snažení bylo řízeno exilovou vládou v Londýně, v jejímž čele stál premiér Jan Šrámek, a pochopitelně hlavně prezident Edvard Beneš.

Úřad vlády se rozhodl spojit vzpomínku na začátek druhé světové války s křestem knihy Draze zaplacená svoboda z pera historiků Ústavu pro soudobé dějiny AV, v.v.i. vydanou nakladatelstvím Paseka. Byť se toto dílo vztahuje k posledním dvěma rokům války, podle našeho názoru více než reprezentativně připomíná, jaké úsilí a utrpení muselo být vynaloženo, aby byla obnovena svoboda Československa a zvrácen stav, který v Evropě panoval 1. září 1939.

Informace o knize:

Dvoudílná syntéza vznikla na základě souboru studií vypracovaných v rámci grantového projektu GA ČR 402/02/1154 „Osvobození Československa“ řešitelským týmem pod vedením nedávno zesnulého Jaroslava Hrbka. Cílem práce bylo zařadit fenomén osvobození Československa do širokých souvislostí dějin 2. světové války, otevřít mnohé dosud neuspokojivě objasněné problémy a pokusit se je věcně a co nejpřesněji analyzovat.

Autoři zaměřují svou pozornost na dva základní okruhy. Prvním z nich je zahraničněpolitické úsilí československé exilové reprezentace o své mezinárodní uznání, o znovuobnovení, osvobození a poválečné zajištění československého státu. Sleduje vztahy československého exilu s klíčovými mocnostmi protihitlerovské koalice a vývoj jejich nazírání na československou otázku. Druhým zkoumaným okruhem je vojenská problematika, tedy přímý průběh osvobozování čs. území v kontextu operací v evropském měřítku.

Práce rozebírá změny strategické situace na evropském válčišti v letech 1944 – 1945, podává nástin spojeneckých tažení v tomto období a podrobný rozbor bojů na území Československa; zabývá se otázkami koncepcí a průběhu povstání v okupovaných zemích, detailně pak těmito událostmi na Slovensku a v českých zemích.

Draze zaplacená svoboda

e-mailemFacebook   twitter

Kontaktní adresy:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
Vlašská 9,
118 40 Praha 1
http://www.usd.cas.cz

Nakladatelství Paseka,
Chopinova 4,
120 00 Praha 2
http://www.paseka.cz

Související zprávy