Vláda

21. 8. 2009

Poradní a pracovní orgány

Pracovní a poradní orgány (PPOV) jsou zřizovány pro účely podpory odborné činnosti vlády.

 

Vláda si zřizuje k podpoře své činnosti své poradní a pracovní orgány (dále jen PPOV) složené z členů vlády a dalších odborníků. Vláda může zmocnit osobu, která není členem vlády - zmocněnce vlády - aby pro její potřeby vykonával určitou činnost.

PPOV mohou být zřízeny jako stálé nebo dočasné orgány podle charakteru problematiky, kterou se zabývají. PPOV se dělí na rady vlády, komise a výbory. Rozlišují se podle své působnosti a zaměření. Činnost PPOV se zpravidla zaměřuje na tvorbu strategií a dokumentů s celospolečenským dosahem, sledování vývoje a trendů v příslušné oblasti, zpracovávání podkladů pro rozhodování vlády či připomínkování mezinárodních dokumentů z hlediska věcně příslušné agendy.

PPOV vznikají na základě vládních usnesení, zákonů, příp. nařízení vlády. Činnost všech PPOV se řídí jejich statutem, jednacím řádem, případně dalšími závaznými dokumenty v závislosti na povaze poradního orgánu. Tyto dokumenty musí mít standardizovanou podobu a jsou schvalovány usnesením vlády. Činnost PPOV zajišťuje Úřad vlády ČR nebo věcně příslušné ministerstvo.

Na základě vládního usnesení č. 175/2002 mají předsedové jednotlivých PPOV povinnost pravidelně informovat vládu o činnosti příslušných PPOV. Podle uvedeného usnesení tak musí učinit do 31. května následujícího roku s tím, že každá výroční zpráva obsahuje povinnou část definovanou podle závazné osnovy.

Mezi PPOV má své specifické postavení orgán, který vznikl jako institucionalizovaná platforma pro sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Je to Rada hospodářské a sociální dohody, tzv. Tripartita. Tato rada představuje společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů k dosahování shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Předmětem jejího zájmu jsou především tyto oblasti: hospodářská politika státu, pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost, sociální otázky, mzdy a platy, veřejné služby a veřejná správa, bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání a v neposlední řadě postavení ČR v rámci EU.

Aktuální přehled PPOV a další související informace naleznete na  www.vlada.cz

e-mailemFacebook   twitter