Odpověď Co se týče možnosti oddlužení, je možné, pokud je dlužník v úpadku, má-li více věřitelů a není schopen plnit své dluhy (splatné závazky). Pokud dlužník splní řádně a včas povinnosti stanovené plánem oddlužení, může ho soud zprostit povinnosti úhrady neuspokojených závazků (dosavadních dluhů). Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatelem, a to spolu s insolvenčním návrhem nebo, pokud takový návrh podal někdo jiný, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu. Nepodnikající fyzická osoba, která je v úpadku, obecně nemá povinnost podat insolvenční návrh. Vzhledem k důležitosti posouzení vhodnosti řešení konkrétní situace oddlužením (zvážení možných negativních následků) a správného vyplnění formuláře návrhu na oddlužení doporučujeme využít právních služeb advokáta. Návrh se podává na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště, a nemá-li bydliště, u krajského soudu, v jehož obvodu se zdržuje. Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění získáte v sídle každého krajského soudu a na internetu (http://insolvencni-zakon.justice.cz ). Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat, že nezajištění věřitelé obdrží ve výsledku (po úhradě nákladů insolvenčního řízení a uspokojení zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení majetku, který byl poskytnut jako zajištění) alespoň 30 % svých pohledávek (ledaže by souhlasili s nižším uspokojením), a pokud oddlužením není sledován nepoctivý záměr. Oddlužení se provede buď zpeněžením majetkové podstaty (jednorázovým vyrovnáním z prodaného majetku dlužníka) nebo plněním splátkového kalendáře. Vždy se však prodá ten majetek, kterým případně byly pohledávky (závazky) zajištěny. Takzvaní zajištění věřitelé se tedy vždy uspokojí z výtěžku zpeněžení majetku, který byl poskytnut jako zajištění. O způsobu oddlužení hlasují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Neshodnou-li se, rozhodne o způsobu oddlužení soud. Tento způsob oddlužení se podobá zpeněžení majetkové podstaty v konkursu s tím rozdílem, že do majetkové podstaty nenáleží majetek nabytý dlužníkem po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku. Zjednodušeně řečeno dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka a nebude již postihován později získaný příjem (majetek). Při tomto způsobu oddlužení musí dlužník po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, kterou by jinak bylo možno srazit při exekuci vymáháním přednostních pohledávek.Dojde však k prodeji majetku poskytnutého k zajištění pohledávek. Zjednodušeně řečeno nebude postižen dosavadní majetek dlužníka (s výjimkou majetku, který je předmětem zajištění), po určenou dobu však dlužník musí vyvíjet maximální snahu o uspokojení věřitelů – vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (usilovat o získání příjmu), zásadní část příjmu pak odvádět, případně také zpeněžit získané dary či dědictví a poskytnout věřitelům i případné mimořádné příjmy. V případě zájmu o další informace a dluhové poradenství Vám doporučuji obrátit se na některou z občanských poraden, jejichž adresy najdete na webové stránce www.obcanskeporadny.cz.