Důchody 

Odpověď Podle zákona o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud ke dni vzniku plné invalidity nesplnil podmínky nároku na normální starobní důchod, popřípadě byl mu přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana.