Životní situace 

Odpověď Můžete se obrátit na některou z občanských poraden poskytujících občanům poradenské služby v obtížných životních situacích. Zejména se jedná o poradenství v těchto oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkové vztahy. V poradnách působí povětšině poučení a zkušení praktici, nikoliv však právníci. Zpravidla nezastupují občany v soudních sporech ani nenesou náklady jeho zastoupení. Jejich pomoc spočívá zejména v posouzení problému občana a poskytnutí rady, která instituce, kde a jakým způsobem může problém řešit. Jejich činnost je bezplatná. Seznam občanských poraden najdete na webové stránce www.obcanskeporadny.cz. Právní služby však poskytují v prvé řadě advokáti. Mají odborné vzdělání i dostatek zkušeností k tomu, aby svým klientům mohli pomoci při řešení nejrůznějších právních problémů. Advokáti mohou klienty zastupovat v řízeních před soudy a jinými orgány, obhajovat je v trestním řízení, sepisovat listiny i udělovat rady v právních věcech. Je zapotřebí si uvědomit, že služby advokátů jsou jako každé jiné poskytovány za úplatu, přičemž klient má právo se na cenu služby informovat předem. Ve snaze zpřístupnit nezbytnou právní pomoc, a to především právní pomoc drobnou a právní pomoc dostupnou sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, představenstvo České advokátní komory pověřilo v každém regionu svého představitele, aby zajistil po organizační stránce poskytování bezplatných základních informativních právních porad. Ve většině regionů na žádost klienta určí regionální představitel konkrétního advokáta, který drobnou právní pomoc poskytne.Více informací najdete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz . Stát má také povinnost zajistit právní pomoc osobám, které si ji nemohou z finančních důvodů dovolit. Systému bezplatné právní pomoci je v oblasti občanského práva občanský správní řád, podle kterého můžete soud požádat o ustanovení právního zástupce. Soud Vám jej přidělí v případě, že je to třeba k ochraně Vašich zájmů a Vy zároveň splňujete podmínky pro osvobození od soudních poplatků. O osvobození od soudních poplatků přitom soud může rozhodnout, odůvodňují-li to poměry účastníka a zároveň z jeho strany nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Soudu je tak nutné nejlépe prostřednictvím speciálního formuláře věrohodně doložit údaje o výdělkových, majetkových a sociálních poměrech. Podobné ustanovení obsahuje i soudní řád správní, který upravuje řízení ve správním soudnictví (např. žaloby proti rozhodnutí nebo nečinnosti správního orgánu).