Protikorupční opatření

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu
Co je korupce?

Korupce (lat. corrumpere – zmařit, zkazit, uplácet, podplácet) je pojem, který není zcela jednotně definován. Korupce představuje zejména slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádost o úplatek či jeho přijetí. Korupce zahrnuje rovněž například obsazování volných úřednických míst osobami známými, příbuznými či politicky spřízněnými, jakož i nehospodárné nakládání s veřejným majetkem. Úplatek nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek v tradiční podobě „obálky“), může se jednat např. o poskytnutí informací, hmotných darů (šperky) a jiných výhod, služeb (stavební práce, zaplacení dovolené, sexuální úsluhy), případně zvýhodňování známých a příbuzných apod.

Jak korupce probíhá?

Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana poptává odměnu za poskytnutí neoprávněné výhody druhé straně, která tuto odměnu nabízí. Korupce je tedy tím typem trestné činnosti, kdy všichni zúčastnění jsou pachateli a mají z této činnosti prospěch (tzv. latentní kriminalita).

Všechny zúčastněné osoby porušují zákon a zároveň jsou výsledky této činnosti uspokojovány jejich potřeby. Pokud některé ze zúčastněných osob nepřestane tento systém vyhovovat a trestnou činnost neohlásí, je velice obtížné se do této struktury infiltrovat zvenčí.

Přímým poškozeným v této situaci nebývá vlastně nikdo. Nicméně nepřímými poškozenými jsme my všichni, občané, daňoví poplatníci, kteří důsledky korupčního jednání pocítíme na výši svých daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných veřejných služeb nebo zvýšených cenách.

Jakou formu může mít úplatek?

Úplatek může mít například formu nápadně výhodné smlouvy, kterou podnikatel uzavře s příbuzným úředníka (nepotismus), který má rozhodnout. Za formu korupce bývá též považován tzv. klientelismus (navazování známostí a vytváření vzájemně závislých vztahů). S korupcí úzce souvisí problematika střetu zájmů, který může být prvním indikátorem korupce. Jedná se o takové jednání veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo někoho jiného.

Co je to lobbing?

S korupcí je také často spojován pojem lobbing. Lobbing jako takový je legální prosazování zájmů určité zájmové skupiny v rozhodovacím procesu. V českém prostředí se však oba pojmy občas zaměňují a pravdou je, že mezi nimi může být jen tenká linie. V některých případech se může lobbing v korupci rozvinout, obzvláště tehdy, kdy není lobbing dostatečně transparentní. Na druhou stranu lze lobbingem docílit přijímání kvalitních, odborně prodiskutovaných zákonů apod.

Jak lze korupci řešit?

Problém s tak významným celospolečenským rozsahem, jakým korupce bezesporu je, nelze vyřešit několika návrhy nebo represivními opatřeními, jejichž přijetím korupce jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Řešení je věcí systematického odbourávání korupčních příležitostí a nulové tolerance ze strany veřejnosti ke korupčnímu chování a jednání, poskytování dostatečných a aktuálních informací veřejnosti, pěstování osvěty a podněcování ochoty veřejnosti korupci čelit. Na druhou stranu represi nelze opomíjet. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců.

Jaké jsou negativní dopady korupce?

Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Důsledky korupce jsou také neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalující hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

O kolik peněz přijde stát kvůli korupci?

Některé ekonomické analýzy (např. CERGE) ukazují, že vymýcením korupce by veřejné rozpočty získaly ročně až 40 miliard Kč. Eliminace korupčního jednání by tedy přispěla ke snížení schodku veřejných rozpočtů o přibližně 40 procent. Přínosy pro veřejné rozpočty mohou být i vyšší, protože by pravděpodobně došlo k urychlení hospodářského růstu, odhady hovoří až o 1,6 - 2,3 procentech navíc.

Jak se zpřísnily tresty za korupci?

Soud bude moci úředním osobám uložit až desetiletý trest odnětí svobody, namísto nynějších osmi let, a má možnost častějšího ukládání trestu domácího vězení. Vyšší jsou tresty za korupci či pletichy při veřejné soutěži, za kupčení s hlasy voličů nebo za přijímání úplatků.

Jak postihuje korupci trestní zákoník?

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) postihuje korupci především pomocí trestných činů přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímého úplatkářství (§ 333). Zároveň vymezuje (§ 334) některé klíčové pojmy, například „úplatek“. Rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží především v oblasti veřejné správy, trestní zákoník proto obsahuje vybrané činy úředních osob, a to zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti (§ 330). Přestože trestní zákoník chrání především čistotu veřejného života a nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu, trestá i korupci v podnikání a soukromoprávních vztazích.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy: porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258).

Jak se zprůhlední a zefektivní veřejné zakázky?

Schválená novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. zavedla povinnost zveřejňovat smlouvy a konečné ceny na internetu. Rovněž došlo ke snížení limitů zakázek malého rozsahu na polovinu, tj. na jeden milion korun u dodávek a služeb a na tři miliony korun u stavebních prací.

Novela také zavedla kategorii významné veřejné zakázky s hodnotou nad 300 milionů korun u centrální státní správy, jejíž ekonomické hodnocení bude předkládáno vládě ke schválení. Na úrovni samospráv to je řešeno analogicky. U vybraného okruhu významných veřejných zakázek bude také povinné aplikovat elektronické aukce.

Co to je tzv. rozklikávací rozpočet?

Je to internetová aplikace, která umožní lidem seznámit se s detaily příjmů a výdajů daného rozpočtu. Aplikace se osvědčila v zahraničí, kde funguje jako nástroj pro veřejnost, která může kontrolovat a upozorňovat na zbytečné výdaje nebo nesrovnalosti a tím i znesnadňovat únik veřejných prostředků. Rozklikávací rozpočet tedy zprůhledňuje nakládání s veřejnými prostředky. (Dnes využívá například Hlavní město Praha: http://rozpocet.praha.eu/  nebo Ministerstvo financí ČR: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_rozpocet_kap312.html.)

V čem spočívá whistleblowing?

Whistleblowing znamená „oznámení ilegálních nebo eticky pochybných praktik na pracovišti“. Podpora whistleblowerů znamená vytvořit (zejména pro zaměstnance úřadu nebo společnosti, ale i jakékoliv jiné osoby přicházející do styku s úřadem) takové podmínky, aby měli i jinou možnost upozornit na korupční či jinak nekalé jednání, než jít za nadřízeným či na policii.

Jít na policii oznámit podezření z trestné činnosti kolegy či nadřízeného je pro mnohé lidi psychicky příliš náročný krok, navíc mohou pochybovat o tom, zda jde o trestnou činnost. Projednání věci s nadřízeným či tajemníkem úřadu zabraňuje často nevyzpytatelnost jejich reakce a strach, že se podezřelému donese identita oznamovatele bez toho, aby byl podezřelý vyšetřen, případně potrestán. Záruka neprozrazení nebo možnost zůstat v anonymitě je tedy základním principem ochrany oznamovatelů.

Může být obviněný v případu korupce oproštěn od trestu v případě, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení?

Podle novely trestního řádu bude moci soud zcela upustit od potrestání takové osoby, která pomůže při rozkrývání organizované kriminality, nebo mu bude muset povinně uložit trest pod dolní sazbou. Změna tedy zavádí lepší motivační prvky pro spolupracující obviněné. To ovšem neplatí, když se obviněný sám dopustil některého z nejzávažnějších trestných činů. Institut spolupracujícího obviněného je efektivní nástroj, který již v současnosti hodně pomáhá při rozkrývání organizované kriminality.

Jakou úsporu přinášejí tzv. elektronické nástroje transparentnosti?

Elektronickým nástrojem transparentnosti se myslí využívání elektronických tržišť nebo elektronických aukcí, ve kterých je možné uspořit například na nákupu energií, služeb nebo materiálu. Využíváním elektronických aukcí u veřejných zakázek například ve zdravotnictví se při pořizování materiálu a přístrojů podle druhu komodit uspoří 5 až 20 procent. Podle ministerstva zdravotnictví se ušetřily jen v roce 2011 desítky milionů korun. Další formou elektronických nástrojů podporujících transparentnost společnosti jsou informační databáze a jejich dostupnost.

Příklady úspor díky elektronickým aukcím ve zdravotnictví:

  • Všeobecná fakultní nemocnice Praha – úspory ve výši 25,8 milionu korun v průběhu roku 2011, což činí 9,73 procenta z předpokládané hodnoty veřejných zakázek.
  • FN Ostrava – průměrná úspora 11,5 procenta od roku 2006 díky používání elektronických aukcí. Vysoutěžení dodávek elektrické energie a zajištění distribučních a systémových služeb pro období 2011 až 2012 znamenalo úsporu 36,27 procenta oproti předpokládané ceně. Dosažené úspory v nákupech komodit dosáhly v roce 2011 celkem 182,3 milionu korun.
  • FN Plzeň – úspora u speciálního zdravotnického materiálu téměř 13 procent, což představuje přes 29 milionů korun.
  • FN Královské Vinohrady – díky elektronickým aukcím úspora na nákupu potravin, materiálně-technického zásobování, léků a spotřebního materiálu 30,8 milionu korun, úspory dosažené prostřednictvím jednání o cenách dosáhly 45 milionů korun.
Co se myslí pojmem "průhledná firma"?

Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze subjekty, které prokáží dostatečně celou svou vlastnickou strukturu. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, musí do nabídky zařadit například seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů za poslední 3 roky, aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 procent základního kapitálu.

Etický kodex: co to je a musí se jím volený zástupce/veřejný činitel řídit?

Etickým kodexem musí veřejní funkcionáři zaručit své transparentní a poctivé jednání. Voleným zástupcům i zaměstnancům veřejné správy vzniká povinnost kodex zpracovat a veřejně publikovat.

Kodex má tvořit vodítko pro chování a rozhodování veřejných činitelů zejména s důrazem na nestrannost a předcházení střetu zájmů a obecně na čestné a slušné chování vůči občanům i vlastním kolegům.

Etické kodexy jsou důležitou součástí politické kultury a indikátorem ochoty volených zástupců vykonávat svou funkci transparentně. Jejich účelem je zprůhlednit jednání členů zastupitelstva a mimo jiné poskytnout veřejnosti přístup k informacím, které jsou často nedostupné (například výše odměn a darů).

Etické kodexy podporují důvěru občanů ve volené zástupce, kteří se k dodržování etického kodexu zavázali. Přihlášením se k dodržování etického kodexu vyjadřuje volený zástupce vědomí své vlastní odpovědnosti vůči občanům a dává mantinely svému chování, zároveň dává občanům možnost vyžadovat po volených zástupcích dodržování standardů chování obsažených v etickém kodexu.

Co přinesou opatření?

  1. zmenšení prostoru pro korupci
  2. průhlednější veřejné zakázky
  3. přísnější tresty za korupci
  4. lepší ochrana oznamovatelů korupce
  5. zpřísnění pravidel pro nakládání s veřejným majetkem
  6. účinnější vyšetřování korupce

E-mailem