Protikorupční opatření

 • Důchodová reforma
 • Reforma zdravotnictví
 • Sociální reforma
 • Daňová reforma
 • Protikorupční opatření

Protikorupční opatření

Stránka byla přesunuta do archivu

Boj s korupcí je dlouhodobým procesem vyžadujícím spolupráci všech složek veřejné správy, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihů. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti, a mohou tak přispět k podkopání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. Zároveň může korupce ohrožovat bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

Důsledná opatření státu směřující k co největšímu zamezení korupčního jednání se v budoucnu pozitivně odrazí nejen ve společnosti, ale i na snížení schodku veřejného rozpočtu, posílení hospodářského růstu a celkově na konkurenceschopnosti České republiky ve světě.

Eliminace korupce je velmi sebevědomým cílem. Deklaruje ho proto nejen Programové prohlášení vlády, ale zejména dokumenty Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 a v současné době aktuální Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Cílem protikorupční strategie je zvyšování a zkvalitnění vymahatelnosti práva, posílení efektivity fungování České republiky a eliminace korupčního potenciálu nejen v oblasti veřejné správy. Tyto dokumenty obsahují jednotlivé úkoly, kdy jejich splnění povede k výše zmiňovanému cíli. Plnění úkolů je důsledně kontrolováno Sekcí pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR.

Aktuální strategické směry protikorupční politiky

 • profesionalizace veřejné správy
 • nakládání s veřejným majetkem
 • posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru
 • zvyšování transparentnosti politických stran
 • vyšetřování a stíhání korupce
 • posilování protikorupčního klimatu v české společnosti
 • vytvoření kapacit pro monitoring korupce
 • posilování transparentnosti veřejného sektoru

10 aktuálních prioritních úkolů

 1. zákon o úřednících – protikorupčním efektem je jasné vymezení základních povinností úředníka, odpolitizování veřejné správy, snížení rizika korumpovatelnosti úředníků a zaměstnanců veřejné správy,
 2. zákon o střetu zájmů – protikorupčním efektem je zvýšení transparentnosti majetkových poměrů veřejných funkcionářů,
 3. zákon o svobodném přístupu k informacím – protikorupčním efektem je rychlejší a snadnější přístup veřejnosti k informacím, zvýšení veřejné kontroly nad rozhodováním orgánů veřejné moci, usnadnění identifikace případů vyvolávajících podezření na korupci, kdy majetkové poměry úředníků a zaměstnanců veřejné správy jsou ve zjevném nepoměru k jejich platům,
 4. rozkrývání konečných vlastníků – protikorupčním efektem je zprůhlednění právních vztahů, ve kterých na jedné straně je orgán veřejné moci a na druhé straně soukromoprávní subjekt ucházející se o veřejnou zakázku,
 5. ochrana oznamovatelů – protikorupčním efektem je zvýšená ochrana osob, které oznamují trestnou činnost,
 6. finanční kontrola a audit – protikorupčním efekte je zvýšená vymahatelnost práva při plnění zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, zkvalitnění kontroly finančního řízení (managementu), zkvalitnění řídící kontroly, zkvalitnění interního auditu a zajištění úplné funkční nezávislosti interního auditu,
 7. vlastnická politika státu – protikorupčním efektem je znemožnění realizace zakázek, projektů a záměrů spojených s korupčním jednáním a nepřiměřeně vysokými riziky korupce ze strany státních podniků a společností vlastněných státem,
 8. strategie a metodika veřejného nakupování – protikorupčním efektem je zprůhlednění nakládání s veřejnými prostředky, včetně jejich předvídatelné alokace,
 9. zákon o státním zastupitelství – protikorupčním efektem je vyšší nezávislost a odpovědnost státních zástupců v trestních věcech,
 10. protikorupční program – protikorupčním efektem je systematické analyzování stavu korupce v ČR.

Co přinesou opatření?

 1. zmenšení prostoru pro korupci
 2. průhlednější veřejné zakázky
 3. přísnější tresty za korupci
 4. lepší ochrana oznamovatelů korupce
 5. zpřísnění pravidel pro nakládání s veřejným majetkem
 6. účinnější vyšetřování korupce

E-mailem