Daňová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Nejčastější výtky vůči daňové reformě a odpovědi na ně


Co se myslí přesunem daňového břemene ze zdanění práce na zdanění spotřeby?

V podstatě to znamená snížení vedlejších nákladů práce (zejména daní a odvodů) a zvýšení zdanění spotřeby (zejména DPH). Zdanění spotřeby oproti zdanění práce méně brání hospodářskému růstu. Způsobuje menší tržní deformace, tedy méně poškozuje naši konkurenceschopnost. K přesunu daňového břemene z daní přímých na daně nepřímé přistupuje většina států EU.

Jak bude vypadat platba daní a veřejných pojistných na jednom místě?

V současnosti musí daňový subjekt komunikovat zvlášť s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou a úrazovou pojišťovnou, což znamená vysoké administrativní zatížení, a tedy náklady na straně státu i subjektu. Od roku 2015 se budou daně a veřejná pojistná (na důchodové pojištění, na důchodové spoření, na zdravotní pojištění a na úrazové pojištění) hradit finančním úřadům na jednom inkasním místě. Pro jednodušší platbu daní a pojistných vznikne jeden společný formulář a osobní daňový účet. Rovněž kontrolu budou provádět pouze orgány finanční správy (zejména finanční úřady) a najednou zkontrolují všechny povinné platby.

V čem spočívá zjednodušení daňového systému?

Nově dojde ke zrušení výpočtu daně ze superhrubé mzdy, sjednotí se sazba daně z příjmů fyzických osob. Počítá se také se sjednocením sazeb pojistného na důchodové pojištění a pojistného na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance na 6,5 procentech, se sjednocením základu daně z příjmů a veřejných pojistných pro naprostou většinu poplatníků či se sjednocením období, za které se platí daň z příjmů fyzických osob a veřejná pojistná na roční bázi pro všechny poplatníky, bez dnešních odlišností pro různé skupiny osob.

Jaké daňové úlevy se ruší?

Zruší se například zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem v podobě bezplatných nebo zlevněných jízdenek, hodnota přechodného ubytování mimo ubytování při pracovní cestě, kázeňské odměny a peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti příslušníkům ozbrojených sil a ozbrojených sborů, náhrady za ztrátu na služebním příjmu u těchto příslušníků, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů a dále se částečně zúží osvobození některých plnění v nepeněžní formě poskytovaných z FKSP. Tímto krokem dojde k odstranění řady výjimek, a tedy k nastavení rovnějších podmínek pro všechny poplatníky.

Když se zruší výpočet ze superhrubé mzdy, jak bude výpočet daně probíhat?

Nově bude daň vypočítávána z hrubé mzdy, a to při sazbě ve výši 20 procent (místo 15 procent ze superhrubé mzdy). Stejně jako doposud budou poté od daně odečteny slevy na dani. Rovněž tak pojistné se bude počítat z hrubé mzdy. Konkrétní sazby činí 6,5 procenta pro pojistné na důchodové i zdravotní pojištění, dohromady tedy 13 procent.

Pro roky 2013 až 2015 je zavedena solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob pro základ daně nad stropy sociálního pojistného (čtyřnásobek průměrné mzdy) se sazbou 7 procent. Rozpočtové určení je upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu. Zároveň budou po stejné období zrušeny stropy pojistného na zdravotní pojištění.

Odvody zaměstnavatele na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a na zdravotní pojištění jeho zaměstnanců se mají také změnit. Nově budou realizovány formou pojistného z úhrnu mezd. Celková sazba činí 32,4 procenta.

Jak se změnila organizace daňové a celní správy?

Finanční správa ČR jako soustava správních úřadů, které budou mít na starosti správu daní a veřejných pojistných, se skládá z Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů. Těch je namísto dosavadních 199 jen 15, a to dle působnosti vyšších územních samosprávných celků, a dále jeden Specializovaný finanční úřad. Finanční ředitelství, kterých bylo doposud celkem osm, jsou sloučena do jednoho Odvolacího finančního ředitelství.

Specializovaný finanční úřad má celostátní působnost a je příslušným pro velké a specifické daňové subjekty, tedy zejména právnické osoby s obratem nad dvě miliardy korun, banky a pojišťovny. Velké či specifické daňové subjekty jsou tak odděleny a je možné jim poskytnout větší komfort při správě daní a veřejných pojistných. Současně je tak umožněna větší specializace jeho pracovníků.

Celní správa ČR je organizována na podobných principech jako Finanční správa ČR. Tvoří ji Generální ředitelství cel a 15 celních úřadů dle působnosti vyšších územních samosprávných celků a Celní úřad Praha Ruzyně.

Nejčastější výtky vůči daňové reformě a odpovědi na ně

Kritici reforem tvrdí, že nejvíce na změnách v daňové oblasti získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Je pravda, že jejich další zvýhodnění způsobí další velký přesun zaměstnanců do švarcsystému?

Není to pravda, protože zaměstnanecký poměr bude mít i nadále nezanedbatelné výhody, kterými jsou například stabilita zaměstnání a dovolená. Nechceme ale klást podnikatelům další překážky, protože jsou to oni, kteří táhnou české hospodářství.

OSVČ dostanou dávky ze systémů sociálního zabezpečení dle výše odvodů. Pokud jsou nyní finančně zvýhodněny oproti zaměstnancům, v různých sociálních situacích budou naopak znevýhodněny.

Podle odborů daňovou reformu nejvíce pocítí zaměstnanci s nižšími a průměrnými příjmy. Je to pravda?

Není. Dopad na nízkopříjmové skupiny (bezdětné) bude jen v řádu desítek korun. Rodiny s dětmi pak budou více než dostatečně kompenzovány zvýšenými daňovými slevami a bonusy.

Od roku 2012 se zvýšila sleva na dani, resp. daňové zvýhodnění, na dítě o 150 korun měsíčně. Všichni, kteří vyživují dítě, si mohou odečíst od zálohy na daň daňové zvýhodnění na dítě ve výši 1 117 korun měsíčně. Celková roční částka daňového zvýhodnění se tedy zvýšila o 1 800 korun na 13 404 korun.

Zaměstnanec se dvěma dětmi se mzdou 10 tisíc korun hrubého dostává více, než činí jeho hrubá mzda. V roce 2013 se jeho čistý příjem navýší (na cca 11 200 korun).

Kritici reforem také tvrdí, že výsledek daňové reformy nepomůže ekonomice a příjmové stránce rozpočtu, nepodpoří růst. Jak to bude doopravdy?

K podpoře ekonomického růstu by mělo přispět zejména vytvoření jednoho inkasního místa, zrušení srážkové daně z dividend a zachování investičních pobídek. Svaz průmyslu a dopravy tyto změny rovněž podpořil.

Zrušení daně z dividend by mělo poskytnout impulz pro vyšší investice. Rovněž snížení administrativní zátěže spolu se zavedením jednoho inkasního místa podnikům usnadní podnikání. Není tedy pravda, že změny nepodpoří růst.

Zvýšení minimálního základu pro pojistné na důchodové pojištění prý představuje další ránu pro OSVČ. Co je na tom pravdy?

Minimální základ pojistného na důchodové pojištění bude činit 1,2násobek průměrné mzdy, takže OSVČ budou muset odvádět minimálně 1 879 korun měsíčně, a to je o 72 korun měsíčně více, než nyní.

Mělo by se jednat o opravdu malé živnostníky, ve skutečnosti jich je ale více než polovina, což svědčí o tom, že velká část OSVČ využívá velmi výhodných nákladových paušálů, aby snížila svůj základ daně a pojistného, a platí pouze minimální částky.

Naopak pro OSVČ, které vydělávají více než je minimální hranice, znamená snížení sazby opravdu výrazné ulehčení.

Větší firmy, které jsou hnacím motorem ekonomiky, mají údajně zaplatit na odvodech za zaměstnance více než předtím. Je to pravda?

Zaměstnavatelé oproti stávajícímu stavu zaplatí za zaměstnance o 1,5 procentního bodu méně, daň se ale vypočte z celkové sumy vyplacených mezd.

Některé firmy mohou zaplatit o něco více než v současnosti. Záleží ovšem na velikosti firmy a počtu vysokopříjmových zaměstnanců.

Firmám se ale významně sníží administrativní náklady v řádu miliard korun.

Jaké změny se chystají v oblasti regulace hazardu?

Města budou moci zakázat herny a kasina – buď jen v části, nebo třeba i na celém území. Navíc budou moci i stanovovat otvírací dobu heren. Už vydaná dlouhodobá povolení na videoterminály se zkrátí na tři roky.

Loterie bude moci provozovat pouze akciová společnost, která má akcie vydané na jméno. Pokud je jejím akcionářem jiná akciová společnost, i ona bude muset mít akcie pouze na jméno.

Jaké jsou nejzásadnější změny od 1. 1. 2012?
 • Snížená sazba DPH se změnila z 10 na 14 procent, základní sazba zůstává pro rok 2012 zachována na úrovni 20 procent. Změna zákona o DPH dále obsahuje řadu dílčích úprav. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se zvyšuje o 150 korun měsíčně.
 • Hazardní společnosti jsou nově zdaněny 19 procentní sazbou daně z příjmů a dále musí odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenou částkou a vyplacenou výhrou.

  Z loterií, kurzových sázek a sázkových her půjde z tohoto odvodu 30 procent do rozpočtů obcí a 70 procent do státního rozpočtu. V případě výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení půjde 80 procent z odvodů do příjmu obcí a 20 procent bude příjmem státního rozpočtu.

  Tato výjimka představuje pro obce mimo jiné náhradu za dosavadní místní loterijní poplatek, který se touto úpravou zrušil. Zavedením odvodu z loterií a jiných podobných her došlo také ke zrušení odvodu části výtěžku loterijních společností na veřejně prospěšné účely. Dosavadní právní úprava osvobozovala hazardní společnosti od daně z příjmů právnických osob. Odvodová zátěž hazardu se však významně zvýšila a to přibližně o polovinu.

Co přinese daňová reforma?

 1. přesunutí těžiště od zdanění práce ke zdanění spotřeby
 2. snížení vedlejších nákladů práce
 3. sjednocení základu daně i veřejných pojistných a zjednodušení celého systému
 4. sjednocení správy daní a veřejných pojistných
 5. zrušení desítky daňových výjimek
 6. snížení schodku veřejných rozpočtů

E-mailem