Daňová reforma

 • Důchodová reforma
 • Reforma zdravotnictví
 • Sociální reforma
 • Daňová reforma
 • Protikorupční opatření

Daňová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Současný systém výběru přímých daní je velmi náročný a složitý a jeho administrativa je navíc velmi drahá nejen pro stát, ale i pro samotné poplatníky. Bylo proto nutné vytvořit nový jednoduchý a přehledný systém, který bude i dlouhodobě stabilní a více se přiblíží lidem.

Vláda klade důraz především na spravedlnost a rovné podmínky pro všechny poplatníky. Aby mohla i nadále být sazba daně z příjmu v poměrně nízké výši, je potřeba odstraňovat zejména výjimky, na které v podstatě navíc doplácí všichni ostatní.

Daňová reforma představuje také značné snížení zdanění práce na úkor zdanění spotřeby, které přinese mnoho pozitivních efektů. Na první pohled nebude tento posun možná patrný, ale ve výsledku pomůže celé ekonomice. Navíc bylo zdanění práce v Česku jedno z nejvyšších ve srovnání se skupinou nejvyspělejších zemí.

Hlavní změny

Rok 2012

 • Byla zvýšena sleva na dítě o 150 korun měsíčně. Všichni, kteří vyživují dítě, si tak mohou odečíst od zálohy na daň daňové zvýhodnění na dítě ve výši 1 117 korun měsíčně. Celková roční částka daňového zvýhodnění se tedy zvýšila o 1 800 korun na 13 404 korun.
 • Byl zvýšen daňový bonus.Dosud se tento bonus, který obdrželi rodiče s vyššími daňovými odpočty, než byla jejich daň, uplatňoval v rozmezí od 100 do 52 200 korun. Strop bonusu je nově posunut do výše 60 300 korun ročně.
 • Od roku 2012 se zdaňuje hazard. Loterijní společnosti již nejsou osvobozeny od daně z příjmů. Byl zaveden speciální odvod, který je příjmem státního a obecních rozpočtů. Loterijní společnosti již nemohou rozhodovat o příjemcích svých odvodů.
 • Snížená sazba DPH se zvýšila z 10 na 14 procent. Základní sazba DPH zůstala zachována ve výši 20 procent.

Rok 2013

 • Je změněn způsob zaokrouhlování daně vybírané zvláštní sazbou daně. Nový způsob zaokrouhlování odstraňuje faktické nezdanění příjmů z titulu úroků z vkladů a výnosů z cenných papírů v případě, že jsou vklady úročeny na denní bázi nebo v případě, kdy je nominální hodnota cenného papíru nízká, např. ve výši 1 koruny.
 • Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozují mimo jiné dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, která je příjmem ze závislé činnosti.
 • Je zvýšen společný limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění zaměstnance o 6 tisíc korun na celkovou částku 30 tisíc korun ročně.
 • Jsou limitovány výdaje při uplatnění výdajových paušálů, a to mezním příjmem 2 mil. korun. V případě výdajových paušálů ve výši 40 procent nebo 30 procent u příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů nebo z pronájmu je možné uplatnit výdajové paušály v absolutní částce 800 resp. 600 tisíc korun. Bude-li mít např. pronajímatel příjmy z pronájmu ve výši 3 mil. korun, bude moci uplatnit paušální 30 procent výdaje ve výši 600 tisíc korun.
 • Je omezeno uplatnění slevy na manželku (manžela) a uplatnění daňového zvýhodnění na děti na straně poplatníků, kteří uplatňují výdaje paušálem. V případě uplatnění výdajových paušálů u příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo u příjmů z pronájmu, pokud tyto dílčí základy daně budou vyšší než 50 procent celkového základu daně, nebude možné uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na dítě.
 • Je zavedeno solidární zvýšení daně (účinné pro roky 2013 až 2015). Zvýšení o 7 procent se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky a s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nad stropy pojistného sociálního pojištění.
 • Dočasně na r. 2013, 2014 a 2015 je omezena základní sleva na dani na poplatníka, který k 1. lednu příslušného zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění.
 • Je zvýšena sazba srážkové daně na 35 procent pro poplatníky, kteří nejsou rezidenty jiných členských států EU a Evropského hospodářského prostoru a třetího státu a jurisdikce, s kterými má ČR uzavřena smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo o výměně inforamcí. Toto zvýšení sazby srážkové daně napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích zejména do tzv. daňových rájů. 
 • Daň z přidané hodnoty je zvýšena o jedno procento. Pro roky 2013 až 2015 jsou zavedeny sazby DPH ve výši 21 procent a 15 procent.
 • Postupné zrušení tzv. zelené nafty, tj. zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu.
 • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí  ze 3 procent na 4 procenta.

V dalších letech

 • Základem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků se stane hrubá mzda.
 • Bude možné odečíst více peněz na dobročinné účely. Fyzické osoby budou moci odečíst 15 procent ze základu daně, právnické osoby 10 procent. Podpoří se tak více dobrovolná solidarita.
 • Bude zrušen zákon o dani dědické a darovací, příjmy z darů, jiného majetkového prospěchu a dědictví budou součástí daně z příjmů. Příjmy z dědictví budou generelně osvobozeny, u příjmů z darů a jiného majetkového prospěchu bude zachován dosavadní rozsah osvobození u fyzických osob a tzv. neziskových poplatníků.
 • Odpočet úroků z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření se sníží. Nyní bude možné odečíst maximálně 80 tisíc korun ročně. Do tohoto limitu se dostane drtivá většina hypoték.
 • Odstraní se dvojí zdanění zisků. Podíly na zisku budou osvobozeny od srážkové daně.
 • Vznikne jedno inkasní místo (JIM), díky kterému se zjednoduší komunikace s úřady. Daňové subjekty již nebudou muset komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány sociálního zabezpečení a se zdravotními pojišťovnami. Nebudou tak muset několikrát hlásit tytéž údaje.
 • Zjednoduší se placení daní a pojistných. Zavedením jednoho inkasního místa se již nebudou zasílat platby daní a pojistných na několik institucí a s rozdílným datem splatnosti, budou je vybírat pouze orgány finanční správy a bude sjednocena jejich splatnost. 
 • Kontroly správnosti zaplacené daně a pojistných bude provádět jedna instituce. U daňového subjektu nebude správnost výpočtu základu daně z příjmů, základu pojistných a částek příslušných odvodů kontrolována zvlášť třemi různými institucemi. Kontroly budou provádět pouze orgány finanční správy. 
 • Zjednoduší se vyplňování a podávání formulářů. Součástí daňového přiznání budou i údaje k veřejným pojistným, nebude tedy již nutné vyplňovat několik různých formulářů a podávat je na různé úřady. 
 • Daň z příjmů a veřejná pojistná se budou počítat ze stejného základu. Základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných bude stejný pro naprostou většinu poplatníků.
 • Pojistné zaměstnanců na zdravotní pojištění se zvýší o dvě procenta. Zaměstnanci tak budou nově platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 6,5 procenta. Zároveň se o 2 procenta sníží odvod zaměstnavatele připadající na zdravotní pojištění jeho zaměstnanců.
 • Odvody zaměstnavatele se sníží o více než 1,6 procenta. Odvody firem za zaměstnance se spojí do jedné platby, tzv. pojistného z úhrnu mezd. Zaměstnavatelům se navíc celkové odvody sníží ze současných 34 procent (25 procent na pojistné na sociální zabezpečení a 9 procent na pojistné na zdravotní pojištění) na 32,4 procent. Tím dojde k podpoře zaměstnanosti, a to zejména u nízkopříjmových skupin.
 • OSVČ budou odvádět pojistné stejně jako zaměstnanci, a to v sazbě 6,5 procenta. Podnikatelé a živnostníci ale zároveň budou mít možnost se dobrovolně připojistit. Zvýší se tak i jejich následně vyplácené dávky, jako například starobní důchod.
 • Dojde ke zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám.

Co přinese daňová reforma?

 1. přesunutí těžiště od zdanění práce ke zdanění spotřeby
 2. snížení vedlejších nákladů práce
 3. sjednocení základu daně i veřejných pojistných a zjednodušení celého systému
 4. sjednocení správy daní a veřejných pojistných
 5. zrušení desítky daňových výjimek
 6. snížení schodku veřejných rozpočtů

E-mailem