Evropská unie

24. 8. 2009

Co obnášelo předsednictví ČR v Radě EU?

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

 

Předsednictví Rada EU je mezivládní institucí Evropské unie (EU), která hájí zájmy jednotlivých členských států. Střídání v předsednictví určuje harmonogram stanovený do roku 2020. V každém kalendářním roce předsedají dva státy – první od ledna do června, druhý od července do prosince. Mají tak jedinečnou příležitost zvýšit svoji prestiž v rámci Evropské unie a zviditelnit problematiku evropské integrace ve své zemi.

Předsedající země svolává a řídí všechna zasedání Rady EU a jejích pracovních výborů, je vyjednavačem kompromisů napříč členskými státy a jménem Evropské unie také jedná s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Předsednictví se řídí podle priorit. Ty si stanoví každá předsedající země a nejprve je představí Radě EU a Evropskému parlamentu. Priority se částečně skládají z cílů, na jejichž splnění má předsednická země eminentní zájem, dále ze záležitostí vyplývajících z aktuální situace a pro zajištění kontinuity z agendy předchozích předsednictví. Pro tento účel je vytvořené trio (tzv. trojka) – spolupráce tří členských států majících po sobě jdoucí předsednictví. Tyto tři členské země společně vytvoří osmnácti měsíční program předsednictví. Česká republika tvoří trio společně s Francií a Švédskem.

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU

Pořadí, ve kterém se státy v předsednické roli střídají, schválila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dne 13. prosince 2004. Rozhodnutí stanovuje pořadí předsednictví až do roku 2020 a bylo při něm dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti i geografické polohy. Česká republika se předsednictví EU ujala 1. ledna 2009. Převzala tuto funkci od Francie a předala ji k 1.červenci 2009 Švédsku. Také proto během příprav českého předsednictví probíhala intenzivní komunikace s představiteli Francie a Švédska. ČR nebyla první z nových členských zemí, která EU předsedala – již v první polovině roku 2008 tuto funkci převzalo Slovinsko.

Přípravy ČR na předsednictví

Obecně výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se i ČR musela na tento úkol důkladně připravit, a to nejen z hlediska vhodné volby svých priorit, ale i po stránce organizační a logistické. Vlastní příprava předsednictví je zpravidla zahajována přibližně dva roky před výkonem předsednictví, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak i na unijní úrovni formou spolupráce a výměny informací a zkušeností s předchozími předsednickými zeměmi a s generálním sekretariátem Rady EU. Příprava se dá rozdělit do tří základních kategorií: technická příprava, finanční zajištění a volba priorit.

Pořadí předsedajících zemí (2009 - 2020)

2009 Česká republika, Švédsko

2010 Španělsko, Belgie

2011 Maďarsko, Polsko

2012 Dánsko, Kypr

2013 Irsko, Litva

2014 Řecko, Itálie

2015 Lotyšsko, Lucembursko

2016 Nizozemsko, Slovensko

2017 Malta, Velká Británie

2018 Estonsko, Bulharsko

2019 Rakousko, Rumunsko

2020 Finsko

e-mailemFacebook   twitter

Další podrobné informace týkající se předsednictví naleznete na následujících webových stránkách: Euroskop.cz - portál o Evropské unii a našem členství v ní

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu - web obsahuje rubriku EU 2009 České předsednictví

Rada Evropské unie

České předsednictví Evropské unie 2009

Připojené dokumenty